เชื่อมต่อ

ความพึงพอใจของนักเรียน、ขึ้นอยู่กับผลการเรียนรู้ของนักเรียน